RSS Feed

MENYONGSONG RATU ADIL DENGAN MENJALANI KEHIDUPAN YANG SADAR & WASPADA

Posted by Teguh HindartoPEMAHAMAN MESIANIS DALAM KONTEKS KEJAWEN

Orang Jawa, pada umumnya sangat tidak asing dengan istilah-istilah seperti “Ratu Adil”, “Herucakra”, “Zaman Edan” serta “Eling lan Waspada”. Istilah-istilah tersebut merupakan kalimat-kalimat profetis yang menggambarkan suatu kondisi mengenai zaman yang akan semakin merosot dan suatu harapan mengenai datangnya penyelamat, pembebas yang akan melaksanakan suatu tata pemerintahan yang adil di bumi nusantara khususnya serta suatu sikap etis dalam menghadapi kehidupan yang semakin jahat, agar tidak tersesat. Pemahaman orang Jawa mengenai suatu pengharapan Mesianis tersebut diatas, didasarkan pada suatu ramalan yaang tersusun dalam kalimat sastra para pujangga dan raja ternama di zaman dahulu kala. Istilah “Ratu Adil” dan “Herucakra” muncul dalam JANGKA JAYABAYA, sementara istilah “Zaman Edan” dan “Eling lan Waspada” muncul dalam SERAT JOKO LODHANG, karya sastrawan Ronggowarsita.

Para ahli mengenai kejawaan banyak yang meragukan mengenai otentisitas JANGKA JAYABAYA, sebagai suatu ramalan yang ditulis oleh Jayabaya sendiri, mengingat isinya yang dipengaruhi oleh teologi Islam padahal Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sebelum Islam masuk Nusantara (1135-1157 Ms). G.W.J. Drewes, dalam De drie Javaanshe Goeroe’s ,menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Serat jayabaya: kepercayaan zaman yuga dalam kesustraan Sanskerta, Paswara Bali, kepercayaan Imam Mahdi dalam eskatologi Islam1

Pengaruh Hindu Budha dalam istilah “Herucakra” yang menurut Yanto Dirjosuwondo, diduga dari penjawaan dari “Wairocana”, tokoh Budha akhir zaman yang akan muncul dizaman keemasan yaitu zaman”Kertayuga”2. Sementara pengaruh Islam sangat kental dalam JANGKA JAYABAYA CATUR SABDA yang menggemakan kembali Hadits-hadits dalam Islam, yang menyamakan Imam Mahdi dengan Isa. Kuat dugaan bahwa penyusunan JANGKA JAYABAYA bernafas Islam ini didasarkan pada Kitab Asrar karya Sunan Giri Perapen (1618) dan Kidung Jangka Jayabaya, karya Pangeran Wujil I dari Kadilangu Demak (1741-1743 Ms). Dalam JANGKA JAYABAYA CATUR SABDA dijelaskan:3

Lah iku timbuling Buda Wekasan, denen sinebut buda wiwitan iya iku ratu majapahit, iya timbuling buda wekasan iku paribasane bakal ana: sileme prau gabus, kumambanging watu item, mungguhing jumeneng nging sang ratu adil, aneng kraton katangga, pasare ana ing lurah binatu, hiya Herucakra, iya Tunjung Putih, iya Pudhak Sinumpet, jumeneng Imam Mahdi, yaiku kanjeng Nabi Isa Roh Allah

Istilah “Ratu Adil” tersirat juga dalam karya Sastrawan Ranggawarsita [1802-1873 Ms] , JOKO LODHANG yang berbunyi:4

Sangkalane maksih nunggal jamanipun;
Neng sajroning madya akir;
Wiku Sapta ngesthi Ratu;
Adil parimarmeng dasih;
Ing kono kersaning manon

Sementara itu istilah “Zaman Edan” dan “Eling dan Waspada”, muncul dalam karya sastra Ranggawarsita yang lain, yaitu SERAT KALATIDHA yang berbunyi :5

Amenangi zaman edan,
Ewuh aya ing pambudi
Milu edan nora tahan, yen tan milu anglakoni,
Boya kaduman melik,
Kaliren wekasanipun
Ndhilalah karsa Allah
Begja-begjane kang lal,
Luwih begja kang eling lawan waspada

SIAPAKAH RATU ADIL HERUCAKRA DAN KAPAN ZAMAN EDAN TERJADI?

Berbagai pengamat kebudayaan dan penganut Kejawen saling berbeda pendapat  mengenai siapa tokoh Ratu Adil Herucakra serta kapan peristiwa “Zaman Edan” itu terjadi. Moh. Hari Soewarno menunjuk pribadi Ratu Adil Herucakra kepada sosok Presiden Soekarno dan pemerintahannya6. Damardjati Supadjar menafsirkan pernyataan Sunan Kali Jaga saat sidang para wali, mengenai “waktu” datangnya “Ratu Adil”. Damarjati menguraikan:7

Sunan kali Jaga mengajukan jawaban terhadap pertanyaan kapan datangnya Ratu Adil dengan menunjuk masa ke-ratu-Adil-an itu adalah lima abad setelah dinasti Demak… Masa lima abad setelah dinasti Demak, berarti 500 tahun setelah Sirna Ilang Kertaning Bumi, yakni tahun 1400 S atau 1478 M, yakni tahun 1978,…Apakah yang menonjol pada tahun 1978? Penghayatan Ketuhanan/Pancasila. Lebih-lebih apabila kita ingat uraian para pemimpin dan Pendiri Negara Republik Indonesia, jelas kiranya bahwa dibalik mitos Ratu Adil itu memang tersirat konsep keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Pendapat berbeda dikemukakan Ir Sujamto, mengenai “Zaman Edan”. Beliau mengatakan: “Setiap saat bisa kita identifikasi sebagai suatu Zaman Edan…Saya lebih cenderung untuk menafsirkan zaman edan itu sebagai realitas hidup yang kita hadaapi sehari-hari” 8

Terlepas dari berbagai pandangan diatas, ada satu pandangan yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan DR. Purwadi, M.Hum., mengenai istilah “Ratu Adil”, sbb: “Dari sebutannya, Ratu Adil dapat ditafsirkan sebagai seorang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ratu Adil juga pasti mampu menjadi pelindung atau pengayom dari seluruh rakyat, tanpa membedakan golongan, tanpa keberpihakan kecuali hanya berpihak kepada kebenaran hakiki yang bersifat universal. Dengan ciri ini maka sulitlah kiranya jika Ratu Adil ini bersal dari salah satu kelompok kepentingan yang dibesarkan oleh kelompok kepentingan itu

Itulah sosok Ratu Adil yang sampai saat ini hanya ada di dalam angan-angan. Selama sosok Ratu Adil itu hanya ada di dalam angan-angan, selama itu pulalah keadilan, kemakmuraan, ketentramaan, serta kesejahteraan hidup hakiki yang selalu didambakan itu juga hanya ada di dalam angan-angan, atau bahkan hanya ada di dalam alam impian di atas impian di dalam lamunan belaka…Mungkinkah undang-undang atau tatanan politik kita mampu memunculkan sosok Ratu Adil?…”9

Berbagai penjelasan diatas, membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa sosok Ratu Adil itu masih diperdebatkan jatidirinya, mengingat berbagai tokoh yang pernah diduga sebagai Ratu Adil, justru sekarang dianggap membawa keterpurukan bangsa. Ungkapan DR. Purwadi, M.Hum., menyiratkan suatu PENGHARAPAN ESKATOLOGIS yang akan segera mendapatkan penggenapannya. Namun beliau pesimis jika kenyataan itu akan terealisir dalam konteks sosial politik seperti sekarang ini. Adapun mengenai “Zaman Edan”, merupakan suatu fenomena yang telah dan sedang terjadi hari-hari ini, khususnya dalam konteks bangsa Indonesia yang sedang mengalami berbagai krisis dan bencana.

RATU ADIL SEJATI:  
PEMAHAMAN MESIANIS DALAM KITAB TANAKH (PL) 
DAN KITAB PERJANJIAN BARU

Kitab TaNaKh (PL) maupun Kitab Perjanjian Baru, memberikan kesaksian yang tegas mengenai suatu pengharapan profetis akan datangnya sosok Raja yang akan memerintah dengan Adil di bumi ini. Siapakah Dia?

Kesaksian TaNaKh (Torah, Neviim, Kethuvim/Perjanjian Lama)

Yesaya 9:5

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai

Daniel 7:13-14

Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah

Zakharia 9:9-10

Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem; busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi

Zakharia 14:9 

Maka Yahweh akan menjadi Raja atas seluruh bumi; pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-satunya

Dari pemaparan nubuatan diatas, kita mendapatkan pemahaman bahwa Yahweh Sang Pencipta akan menjadi Raja yang didelegasikan melalui PutraNya yang tunggal, Sang Mesias. Namun banyak rabi-rabbi Yahudi di zaman Yesus menolak sosok Yesus sebagai Raja, karena Dia tidak seperti yang diharapkan dalam berbagai nubuatan tersebut. Apalagi dengan tidak berdaya Dia berhasil ditangkaah, disiksa, disalibkan serta dibunuh. Kenyataan ini semakin membuat mereka ragu bahwa Dia adalah Raja dan Mesias yang dijanjikan.

Namun TaNaKh sesungguhnya memberikan gambaran bahwa Mesias akan datang dua kali kedunia ini, untuk melakukan tugas dari Sang Bapa. KedatanganNya yang pertama dalam kehinaan dan aniaya yang berakhir dengan kematianNya. Namun Dia akan bangkit dari kematian dan naik ke sorga serta di akhir zaman Dia akan datang untuk yang kedua kalinya sebagai Raja. Nubuatan dalam Yesaya 53:8-12, menyiratkan bahwa kematian Mesias bukan akhir segalanya melainkan awal dari episode berikutnya dari Mesias, yaitu akan memerintah sebagai Raja.

Kesaksian Kitab Perjanjian Baru

Para Rasul 17:31 

Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati."

1 Korintus 15:20-26

Tetapi yang benar ialah, bahwa Mesias telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Mesias. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Mesias sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bilamana Ia menyerahkan Kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Tuhan meletakkan semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya. Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut

Wahyu 17:14 

Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia."

Wahyu 20:1-6 

Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya; ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Tuhan dan Mesias dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya

Dari kesaksian TaNaKh dan Kitab Perjanjian Baru, menjadi jelas siapakah sesungguhnya Raja Adil yang sejati, Dia adalah Yahweh sendiri yang menyatakan diriNya dan mendelegasikan kedaulatanNya kepada Mesias, PutraNya Yang Tunggal, yaitu Yesus (Ibr: Yahshua/Yeshua). Didalam dirinyalah seluruh KEPENUHAN Ketuhanan berdiam dan KESEMPURNAAN pribadiNya dapat dilihat siapapun. Apa yang diharapkan umat manusia akan terlaksana melalui pemerintahan yang akan dilaksanakanNya dalam Kerajaan 1000 Tahun Damai. Yesus bukan mewakili golongan atau partai apapun. Dia adalah yang datang dan keluar dari Wujud Sang Bapa Yang Kekal. Pemerintahan-Nya adalah pemerintahan yang kekal.

TANDA-TANDA KEDATANGAN RATU ADIL 
DAN SIKAP YANG BENAR DALAM MENYONGSONG KEDATANGANNYA

Yesus Sang Mesias telah menjabarkan kepada para murid-muridNya mengenai tanda-tanda kedatanganNya yang kedua kali, agar mereka dapat mempersiapkan diri mereka dan tidak menjadi korban tipu daya satan yang menyesatkan. Tanda-tanda itu sebagaimana tertulis dalam Matius 24:5-44 al.,
 1. Akan muncul mesias-mesias palsu (Mat 24:5)
 2. Akan ada kemurtadan yang luar biasa, penganiayaan, saling membenci, terpecah belahnya keluarga, bunuh membunuh (Mat 24:8-12)
 3. Akan ada perang, dan kabar perang, wabah kelaparan dan gempa bumi dimana-mana (Mat 24:6-7)
 4. Banyak terjadi bencana alam (Mat 24:29)
 5. Di langit ada Tanda Anak Manusia (Mat 24:30)
 6. Injil diberitakan keseluruh penjuru bumi (Mat 24:14)

Sebagian besar tanda-tanda itu telah dan sedang serta akan terus digenapi dalam zaman ini dan masa depan kehidupan umat manusia. Inilah sesungguhnya “Zaman Edan” dan “Kala Bendhu” itu.

Jika kita memperhatikan berbagai fenomena akhir-akhir ini khususnya berbagai prediksi yang akan terjadi dengan alam semesta, memberikan sinyal-sinyal dan pertanda kepada manusia agar mawas diri dan waspada. Mari kita perhatikan beberapa prediksi peristiwa alam al.,

Tsunami Matahari: sebuah berita yang cukup mengagetkan dari Nasa. Para ilmuwan NASA mengeluarkan peringatan tsunami. Tapi ini bukan sembarang tsunami. Ini adalah tsunami Matahari yang akan menghantam Bumi dan dikhawatirkan mengganggu sistem komunikasi. Mereka memperkirakan, tsunami matahari ini akan melanda kawasan kutub utara dan selatan, dan akan terlihat seperti aurora di langit.<span> Tsunami matahari</span> ini berasal dari ledakan sangat besar yang terjadi di permukaan matahari. Ledakan yang terjadi pekan lalu itu sempat terekam oleh sejumlah satelit, termasuk stasiun pemantau matahari milik Nasa, Solar Dynamics Observatory. Begitu besarnya ledakan itu sehingga tidak bisa ditahan oleh gravitasi matahari, dan energi dari ledakan diperkirakan akan meluncur mencapai bumi. Gelombang energi itulah yang digambarkan seperti sebuah tsunami yang melintasi jarak 93 juta mil melintasi angkasa dan menuju planet bumi.

Badai Matahari: Menurut laporan website Inggris “New Scientist”, maksud dari badai matahari atau solar storm adalah siklus kegiatan peledakan dahsyat dari masa puncak kegiatan bintik matahari (sunspot), biasanya setiap 11 tahun akan memasuki periode aktivitas badai matahari. Ilmuwan Amerika baru-baru ini memperingatkan bahwa pada tahun 2012 bumi akan mengalami badai matahari dahsyat (Solar Blast), daya rusakanya akan jauh lebih besar dari badai angin “Katrina”, dan hampir semua manusia di bumi tidak akan dapat melepaskan diri dari dampak bencananya.

Pada 22 September 2012 tengah malam, langit New York, Manhattan Amerika Serikat akan tertutupi oleh seberkas layar cahaya yang warna-warni.Di wilayah selatan New York ini, sangat sedikit orang yang dapat melihat fenomena aurora ini. Namun, perasaan menikmati indahnya pemandangan alam ini tidak akan berlangsung lama. Setelah beberapa detik, semua bola lampu listrik di wilayah tersebut mulai gelap dan berkedip tak menentu, kemudian sinar cahayanya dalam seketika tiba-tiba bertambah terang, dan cahaya bola lampu menjadi luar biasa terang. Selanjutnya, semua lampu mati. 90 detik kemudian, seluruh bagian Timur Amerika Serikat akan mengalami pemadaman listrik. Setahun kemudian, jutaan orang Amerika mulai mati, infrastruktur negara akan menjadi timbunan puing. Bank Dunia akan mengumumkan Amerika berubah menjadi negara berkembang. Pada saat yang sama, Eropa, China dan Jepang dan daerah lain atau negara juga akan sama seperti Amerika Serikat, berjuang dalam bencana sekali ini. bencana ini datang dari badai matahari atau solar storm yang dahsyat, terjadi pada permukaan matahari yang berjarak 150 juta km dari bumi.

Asteroid Raksasa: Sebuah astroid besar berpeluang menghantam bumi pada 2182. Pembelokan harus dilakukan sebelum 2080, karena jika lewat dari tahun itu akan sulit dilakukan. Astroid ini diberi nama RQ36 dan memiliki peluang 1:1000 menghantam bumi, menurut studi Maria Eugenia Sansaturio dari Universidad de Valladolid Spanyol. Sansaturio beserta koleganya menggunakan model matematika untuk menentukan risiko astroid RQ36 menghantam bumi dari 1999 hingga 2200 di mana mereka menemukan dua potensi hantaman astroid ke bumi pada 2182.

Penelitian ini secara detil diungkap di jurnal Icarus di mana sebuah astroid ditemukan pada 1999 dan berukuran sekitar 1.837 kaki (560 m). Batu luar angkasa seukuran ini dapat menyebabkan kehancuran pada situs kejatuhannya di bumi, menurut laporan baru National Academy of Sciences.

Bukan hanya beberapa prediksi alam namun akhir-akhir ini kita telah dihebohkan dengan pemberitaan ramalan bangsa Maya kuno mengenai akhir dunia pada tahun 2012. Ramalan ini telah diangkat ke layar lebar dengan judul “2012”. Bagi kita, eskatologi bangsa Maya kuno berbeda signifikan dengan eskatologi Kristen yang berlandaskan pada Kitab Suci TaNaKh (PL) dan Kitab Perjanjian Baru, sehingga ramalan ini tidak seharusnya merisaukan diri kita.

Kembali kepada prediksi mesianisme dalam sastra Jawa dan pertanda yang menyertainya. Yesus tidak meminta kita untuk menyikapi “Zaman Edan” ini dengan cara menghitung hari, jam atau kepersisan waktu kapan Dia akan datang dan menghakimi sebagai Raja. Yesus memerintahkan kepada kita agar sadar dan berjaga-jaga sebagaimana dikatakan:
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia" (Luk 21:36)

Orang yang sadar dan berjaga-jaga adalah orang yang selalu dapat melihat, menilai dan menyikapi situasi yang berubah, dengan hikmat Yahweh, sehingga tidak mudah disesatkan dan dikuasai kebingungan oleh berbagai perubahan zaman yang semakin merosot. Sikap sadar dan berjaga-jaga dibangun dengan cara Tefilah (berdoa), agar kita selalu diberi hikmat dan kekuatan menghadapi berbagai persoalan yang semakin berat menjelang kedatangan Yesus Sang Mesias. Tefilah, membuat kita selalu terhubung dengan Yahweh Bapa Surgawi. Tefilah mencegah orang beriman dari perbuatan tercela. Tefilah mempertajam kepekaan batin untuk mencegah orang beriman dari tipu daya Satan.End Notes:

1 Bambang Noorsena, Menyonsong Sang Ratu Adil: Perjumpaan Iman Kristen dengan Kejawen, ANDI Offset, Yogyakarta, 2003, hal 312


2 Mitos Ratu Adil Jawa Sebagai Usaha Memberikan Motivasi Penyatuan Kembali Kerajaan Jenggala dan Kediri, dalam Analisis Kebudayaan, No 3/Tahun IV, 1983, hal 126-129


3 Ir. Wibatsu Harianto Soembogo, Kitab Primbon Quraisyn Adammakna: Serat Jangka Jayabaya, Solo: CV. Buana Raya,[ tt], hal 52

4 Andjar Any, Rahasia Ramalan JAYABAYA, RANGGAWARSITA, SABDOPALON, Aneka Ilmu, Semarang, 1989, hal 17


5 Ibid., hal 6


6 Mencari Ratu Adil, CV. Damar Wulan, Jakarta, 1984


7 Konsep Keadilan Sosial Di Balik Mitos Ratu Adil, dalam Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hal 4-5


8 Revitalisasi Budaya Jawa Menyongsong Datangnya Zaman Baru, Dahara Prize Semarang, 1993, hal 17

9 Ramalan Zaman Edan Ronggowarsito, Media Abadi, Yogyakarta, 2004, hal 215, 218


5 komentar:

 1. wiloso

  ratu adil yang menguaai jagat raya mestinya yang dinantikan seluruh umat sedunia. Hal ini kata hati dan iman kepercayaan salugu yang dapat melihat dan mencernanya. Mari kita panggil nur cahya suci menerangi hati dan pikiran kita.

 1. nomor 81

  informasi yang menarik..:) smoga di kehidupan kita semakin adil..! salam kenal..:)

 1. Ratu Adil

  AQ IBUNDA AFRIDA RATU RUMAH TANGGA..YG BRTINGKAT DUA INDAHNYA CINTA DR SUAMI.LG DSAYANG PARA PUTRA2 BRJIWA DEWA.MALAIKAT.NABI SMPAI.PNJAPA NERAKA SYURGA MNGASIHIKU.SANG RATU TNP TRSAINGI DR AWAL BUMI SMPAI AHIR NNTI.JAMINAN ITU KT SMUA SDH TAHU..LUPA?DHATIKU MEMERI 99 ASMA ASMINDAH QU ALLAH PRKASAKAN BAGIKU YG DSAYANG ALLAH.BILA IBUNDA KALIAN TRPELESETKAN SEYTAN KRN TROBSESI BC WIHANA KBUN BINATANG YG MNGAUM..BUNDA TURUT MNGAUM..ITULAH SEORANG BUNDA SJATI LG PRKASA LG SJUTA BNTANG DR RAHIMNYA….NASEHATI IBU BL DARAH TINGGINYA LAKSANA GUNUNG MAU MLETUS…SERAM SKALI ZAMAN KINI..UDAH GAK BS BRKARYA.RAME2 NGANCURI HATI IBUNYA..SKALI TAMPARAN TANGANKU KPIPIMU..MMBUAT KAU DIAMPUNI.TAMPARANKU SJ ADALAH KBRKAHAN BUAT KLIAN.YG SOPAN YAA.KLIAN FIKIR AQ SUKA DNGN TGS2 DR ILLAHIYAH KINI…APA HARUS KUPANGGIL UVO SKARANG KUPERGI BRANGKAT KAMI SKLUARGA KSURGA..!!SAYANGI IBU..IBU LAKSANA MADU..MADU ITU SEHAT..RACUN BS DBUANG…IBU?..DIINGATKAN DNGN PNUH HORMAT.SBB IBU ITU AGUUUNG …USIAKU 39 TAHUN..PNUH EMOTIONAL CINTA.MARAH.BRCINA.LETIHPUN BRCINTA.ISENG BRCANDAPUN.BRCINA.DLM TIDURPUN BRCINTA…JD AQ HRUS NINGGALIN KALIAN BUAT SYEITAN PD TRTAWA MNANG…SYEITAN!IBLIS DMIT .KAN DAH PD BRTOBAT KABARNYA..MUNGKAR LG SM MAMI MONSTER AFRICA JULUKAN INDAH DR KALIAN.DAH SIAP MLAWAN IBU?KOK LG2..LG2..BAIK KUJADIKAN MRK SUKSES KALIAN BW KENERAKA..MANUSIA2 DNGN SJNGKAL2 FIKIRANNYA…APA KT HRUS SLURUHNY GAK DSAYANG ALLAH LG.HAAH..DAH JLAS BUNDANYA BLAKANGAN KURANG TIDUR.BUKANNYA SUPORT IBU ..MALAH SBALIKNYA.HARGAI SMANGAT SUCI SSAMA.YOK KT SM2 ISTIGFAR…MAAFKAN IBU YA ANAK2 BANGSA..IBU JANJI.SMPAI MATI.IBU TTAP SBGAI PNGUASA HNY TRHADAP RUMAH TANGGANYA SJ…AQ BRSUKUR PD PARA SETAN JG BUATKU KMBALI AWAL.ISTR4 YG DIPINGIT DPLUKAN SUAMI DOOOAAAANG..INI KBNARAN KBRSAMAAN DIDUNIA MAYE2MAY2..BLAJAR SMBIL MNGAJAR..TRIMAKASIH SMUAA….EMMM…MUCH…

 1. Ratu Adil

  PESAN /ILHAM DARI ALLAH SEMSTA ALAM YG MAHA BERKUASA LAGI MAHA PEKASA
  AUDZUBILLAH HIMINASHAITANNIRROJIIIM
  BISMILLAH HIRAHMAN NIRR RAHIIIIM
  SALAM SEJAHTRA BAGI PENDUUDK BUMI PERSADA INDONESIA.BHINEKA TUNGGAL IKA
  LADIES AND GIANTLE MAN
  PANCASILA !!!!!!!ABADIKANLAH YA ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM INII
  SEKALI LAYAR TERKEMBANG MAJU MENUJU SUARA CAHAYA JIWA IBUNDA MATAHARI WAL ASHRI .MARI !!! ISTIGFAR !!! LAGI BERSYUKUR DALAM MENTAFAQURI INDAHNYA CAHAYA SUN SHAT DIWARNA KEEMASAN YG MEMERAH MENJELANG PETANG DI AKHIR ZAMAN YG MENGGETARKAN JIWA YG TAHLUK LAGI TAKZIM PADA TUHAN YG MENATAP TAJAAAM !!!
  PESAN PENTING DARI ILLAHIAH !!!
  1ORGANI SASI DI INDONESIA CUKULAH 5SIMBOL PARTAI SAJA !!!
  1LAMBANG BINTANG(BAK BERLIAN JIWA BERSINAR MENEMBUS
  SUKMA UMAT YG CINTA AKAN KEBENARAN
  2BRINGIN (BAK JATI DIRI YG BERMARTABAT DI MATA BENUA
  TETANGGA
  3KERBAU (TIDAK TERDENGAR ADA BANTENG YG MAU
  MENGGEBURKAN TANAH !!! YG ADA BANTENG DAN SELENDANG
  MERAH (MENUBRUK YG SIA2/KUFUR !!!)
  4KAPAS DAN PADI (MARI PERBANYAK ISTIGFAR !!! IKHLASKAN
  HATI DGN PENUH MAAF LAGI BERSYUKUR .
  5RANTAI(PERSATUAN BHINEKA TUNGGAL IKA YG KUAT DALAM
  BAHASA .....SUMPAH PEMUDA PEMUDI INDONESIA
  INDONESIA RAYA YG KITA CINTAI LAGI KITA JAGA BERSAMA KINI SEMUAAA !!!
  ILHAM DARI ALLAH KEPADAQU BAHWASANYA !!!
  KEBANYAKAN ORGANISASI DNA PARTAI2 =ADALAH !!!=ALIAS SEKTE2 YG ARTINYA ADALAH BAGAIKAN ALIRAN2 PEMBRONTAKAN2/PENENTANG2 YG BERANAK CUCUT CITCIT TERHADAP NEGARA INDONESIA SENDIRI.DISINI TERLIHAT SEMANKIN BANYAKNYA ALIRAN2 SESAT PEMBRONTAK2 YG DIRASUKI /AMPUL LEPE OPS YEAAH .OLEH BANGSA JIN SETAN NIR ROZIM /HIANAT DARAH DAGING SUKU BANGSA SENDIRI DIRI YG RELA BERAKHIR SMAPAI KE NERAKA ZAHATNAM NANTI.
  DEMIKIANLAH !!! YG DI ILHAMKAN ALLAH KE PADAQU DUHAI DAQU YG KINI HANYALAH IBUNDARATU PERMAI SURI TAULADAN MASJIDIL RUMAH TANGGA GUBUKQU(WARGA WONG TAHAN BANTING DIBALADA ERA ZAMAN WAL ASHRI KINI .
  IBUNDA RATU ADIL AFRIDA.W.Y.D.A. PRIMA.....

  NB:DEMI ALLAH YG JIWAQU TERPATRI ALIF YG DITUGASKAN KEBUMI INDONESIA YG INDAHNYA SATU PERSEN DARI INDAHNYA SURGA KINI MENYATAKAN DGN TEGAS !!! TIDAK ADA CALON CALON IBUNDA RATU DUSTA DARI BERIBU EKOR PANJANGNYA DUSTA NYIBLORONG JULUKAN BAGI CERMIN SETAN YG SEMUU ALIAS NOOL BESAR ....
  YG ADA ADALAH SHADAKALLAH HUL AZIM CERMIN CAHAYA BULAN CANDRA NABI MUHAMMAD SAW ...
  AQU ADALAH HAMBA ALLAH SANG IBUNDA WANITA SI JEMPOL .IBUNDA INDUK YG BIODATAKU ADA DI LANGIT MAUPUN DI BUKU RAMALAN JAYA BAYA DIBUMI INI TIDAK ADA SEORANG SYETANPUN YG DAPAT MENCURI LAGI MENUKAR JATI DIRIKU YG BAK IBUNDA GARUDA YG DIRIDHAKAN ALLAH BEBAS DALAM MAHAKARYA ALLAH YG MENYAMANKAN BUMI SEMESTA ALLAAAAH SWT !!! AAAMIIIIIIIN.GOOD BLASING YOU ALL SUKCSES.......SEHAT2 YAA SEMUA !!! AMIN....!!!

 1. Nurul Apriliani

  Kayanya saya budak angon loh

Posting Komentar